مشاوره کسب و کار

مشاور کارآفرینان

راهنمایی و تشریح قوانین حاکم بر استخدامها و همچنین ارائه آخرین بخشنامه های سازمان مربوطه جهت انجام محاسبات طرح های توجیه کار آفرینان محترم

034-32431800

مشاور کارفرمایان

مشاور تخصصی جذب نیرو

راهنمایی جذب نیرو با توجه به تجارب قبلی و تحلیل داده های موجود و همچنین توجه به قوانین جاری کشور در این خصوص و حتی عقد قراردادهای اولیه برای دوره آزمایشی و ابتدایی قبل از استخدام های دائم و دراز مدت

034-32431800

مشاور کارجویان

مشاور جوانان

مشاوره کار جویان محترم اعم از آموزش و راهنمایی ثبت نام و بهترین تصمیم در مسیر ثبت رزومه و انتخابهای برتر متناسب با روحیات و تخصص کارجویان محترم

034-32431800